npv    nahrvka ze zpvnBhadan k S Bbovi

AKHANDA DJTI DAL S MANA MANDIRA M
AKHANDA DJTI DAL
KTI SRJA SAM TDA SVARPA
S TUMA H DIVJA SVARPA
PRABHU AKHANDA DJTI DAL
DIVJA DJTI DNA DJTI PRMA DJTI DAL

AKHANDA neperuen DJTI svtlo poznn DAL (hoet, osvtit, nout, planout)a ho MANA MANDIRA M lampa v chrmu m mysli S S
KTI SRJA SAMA jako miliony slunc TDA z SVARPA tv forma(S)
S TUMA H DIVJA SVARPA S Ty jsi bom vtlenm PRABHU Pn
DIVJA DJTI bosk svtlo DNA DJTI svtlo poznn PRMA DJTI svtlo Lsky

poselstv -   

Tento bhadan znm z nahrvek bhadan z rmu S Bby v Putaparti.

akordy ke kytae

[C]AKHANDA DJTI DAL S MANA MAN[G]DIRA M
AKHANDA DJTI DA
[C]L [G]AKHANDA DJTI DA[C]L
[C]KTI SRJA SAM TDA SVARPA
S TUMA H DIVJA SVARPA
PRABHU AKHANDA DJTI DAL
DIVJA DJTI DNA DJTI
PRMA DJTI DAL
[G]AKHANDA DJTI DA
[C]L [G] AKHANDA DJTI DA[C]L
gajatri.net