ALLH

ALLH ALLH KAR PUKR
ALLH H AKBAR
ALLH TUMA H
ALLH HU ALLH HU
BH M MNOHO JMEN
HU ALLH ALLH
RMA KRINA PRABHU TU
EKA

gajatri.net