GURU PÚRNIMÁ
(9.7.2017)
Svátek všech duchovních učitelů

Svátek Gurupúrnimá je oslavován v uctění jedinečné chvíle, kdy se první sluneční paprsek dotkl Země a přinesl tak prvotní impuls k cestě od temnoty nevědomosti ke světlu vědomí. Světlo jako zdroj našeho života je synonymem pro světlo poznání.

Svátek
Guru Púrnimá je oslavou narození velkého mudrce Vjásy, který sepsal Mahábhárátu a je mu přisuzováno i autorství Véd, osmnácti Purán a dalších textů starodávné Indie a proto je považován za prvního gurua. Proto se tento svátek nazývá také Vjása Púrnimá. Datum tohoto svátku je pohyblivý. Je to však den při úplňku v měsíci Ašadh v hindském kalendáři, což bývá obvykle náš červenec.

    V Indii je to zároveň období, kdy začíná monzun, kdy přichází po suchu potřebná životodárná vláha. V tato období se asketové a mudrci pravidelné sdružovali v poustevnách kam za nimi chodilo mnohlo lidí. V období dešťů ustaly i války.

    V den Guru Púrnimá přicházejí oddaní ke svému Mistrovi, aby jej v hlouby svého srdce uctivě pozdravili. Také to bývá den, kdy člověk zhodnocuje své roční snažení a svému guruovi slibuje a nabízí své nové předsevzetí(sankalpu). Na Gurupúrnimu tak začíná nový duchovní rok.

Guru
Kořen sanskrtské slabiky gu znamená temnotu či nevědomost, ru označuje Světlo. Proto ten, kdo odstraňuje temnotu nevědomosti a vede ke Světlu, je nazýván Guru.

Podobně bývá slovo Gu-ru vysvětlováno jako popis toho kdo je nad gunami (tři kvality projeveného vesmíru - satvická guna-kvalita čistoty a míru, radžasická guna-kvalita touhy a aktivity, a tamasická guna-kvalita netečnosti a nevědomosti) a toho kdo je za formou, čili za tělem. Jinými slovy Guru je ten, kdo není ovlivněn děním v tomto projeveném světě, neboť dlí trvale ve spojení s Bohem, absolutnem, se svým Já, se svým zdrojem a tím je schopen vést i ostatní k takovému spojení.

    O Guruovi se dokonce tvrdí, že je nemožné bez Jeho požehnání postoupit ani o nejmenší kousek na duchovní cestě. Jádrem takového výroku je princip odevzdání se. Bez odevzdanosti, odevzdání toho co máme na srdci k nohám Gurua, čili k Bohu, nemůžeme postoupit dále, neboť vytváříme postoj, kterým vyjadřujeme naši suverenitu, tedy to, že víme, že známe. Tím zůstáváme tam, kde jsme. Kupředu nás pustí jedině a pouze změna našeho postoje. Požehnání od Gurua je vlastně výsledkem pozitivní změny našeho postoje. Je to Bůh v nás kdo žehná.

Guru a Bhakti-oddanost
    Oddanost je s džňánou-poznáním všeobecně povážována jako příma cesta k dosažení božství. Vztah oddaného k učiteli obě tyto cesty spojuje, neboť žák se odevzdává mistrovi a mistr předává poznání.
    Fyzická přítomnost Gurua může být pro žáka velmi povzbuzující. Historie nám ukázala, že v mnoha případech nemusí být guru fyzicky přítomen, aby byl opravdovým guruem. Vezměme například Miru Bai nebo dnes žijící Amáčí. Obě se oddaly Krišnovi, který zde byl před tisíci lety a obě s ním splynuly v jednotě.


Při zpívání
Na zpíváních zasvěcených tomuto svátku, každý přináší obrázek či předmět, který nějakým způsobem symbolizuje jeho duchovního učitele či zdroj poznání a společně jej umístíme na oltáři vprostřed sezení. Každý tak zpíváme ke svému učiteli a zároveň jej vidíme i ve všech ostatních, neboť je cílem sjednocení a vymazání rozdílů mezi duchovními naukami.

Z písní zpíváme takzvanou GURU VANDANA, neboli Pozdrav, poklona učiteli

GURUR BRAHMA GURUR VIŠNU
GURUR DÉVO MAHÉŠVARA
GURUR SÁKŠAT PARABRAHMA
TASMAJ ŠRÍ GURAVÉ NAMAHA
Guru (duchovní učitel) je Brahma, Guru je Višnu, Guru je Šiva Mahéšvara,
Guru je v pravdě podatatou vesmíru, proto uctivě zdravíme jej


gajatri.net