AVATÁR

AVA míní sestoupení (vtělení) a TARA znamená dolů. Toto sanskrtské slovo označuje vtělení božského vědomí, vtělení Boha. Jako takový má neomezenou moc, avšak Jeho jediným posláním které má, je přivést člověka na správnou cestu, na cestu k osvobození se z kruhu zrození a smrti. Avatár se nerodí z karmických příčin jako ostatní lidé, ale ze svého rozhodnutí. Po celý pozemský život si je vědom svého poslání. Není připoután ani ke slávě ani k haně. Každý čin, který vykoná má hluboký význam. Zná minulost, přítomnost i budoucnost každého z nás. Přesto působí lidsky. Jeho hlavním rysem je Láska a božské vyzařování. Z mnoha posvátných textů můžeme vytušit velikost svatých osob.

V bhagavadgítě Krišna prohlásil a Sáí Bábá doplnil: Kdykoli ve světě převládne nesvornost a nesoulad, vtělí se Bůh do lidské podoby, aby ukázal lidstvu cestu lásky, harmonie a míru. Avatár bere na sebe lidskou podobu a chová se lidským způsobem, aby se lidé mohli cítit s božstvím spřízněni.Rozlišuje se mezi úplným avatárem a avatárem, který nemá všechny božské atributy. Prvně jmenovaný se nazývá Púrna avatár. Měl by mít mnoho znaků, podle kterých jej lze rozeznat. Tři nejvýznamější z nich, určujících plného avatára jsou: Vševědoucnost, Všemohoucnost a Všudypřítomnost.

Všichni avataři pocházejí ze stejného zdroje a učení, které přinášejí, je ve své podstatě totožné, přestože se nám mohou jevit odlišně.

Ty jsi také avatár, jediný rozdíl mezi mnou a tebou je ten, že já to vím a ty to nevíš.     Sáí Bábá

V Indii se tradičně věří že je to Višnu, který se vtěluje na zemi a tradičně se popisuje deset avatárů Višnua.(viz odkaz)


gajatri.net