DHARMA

Dharma je termín ze sanskrtu, který se překládá jako správné konání, spravedlnost, povinnost či společenská zvyklost. Všechny tyto překlady mají své opodstatnění. Nejlépe však bude naučit se slovo dharma používat takové jaké je.

aum.jpg, 5 kB

Slovo DHARMA by se dalo zajisté vysledovat ve slově dhara, čili držet. V tomto kontextu je potom Dharma držením se či dodržováním toho, co je pro nás přínosné, co podporuje život a toho co podporuje klid a vyrovnanost. Základní definice Dharmy by tedy mohla znít:

DHARMA JE KONÁNÍ KONANÉ PRO BLAHO VŠECH

DHARMA JAKO NAŠE POVINNOSTI

Co je povinností každého z nás? Z duchovního hlediska jsme se narodili proto abychom poznali sami sebe. Abychom poznali sami sebe musíme se "poznat" i v okolním světě. Z výše řečeného je tedy naší povinností chovat se, jednat a žít tak, abychom nikomu neubližovali, abychom si navzájem pomáhali a abychom usilovali o nejvyšší poznání.

Naší povinností k átmánu, k božskému v nás, je tedy usilování o Poznání.
Podobně je naší povinností naslouchat vnitřnímu hlasu, hlasu svědomí.
Proto je také naší povinností udržovat mysl klidnou a nezčeřenou pomocí dobrých a čistých myšlenek.
A stejně tak povinností k tělu je jeho udržování v dobrém zdraví.
Naší povinností ku rodině a společnosti je služba.
Ať se někomu líbí či nelíbí slovo povinnost, v otázce Dharmy je toto slovo Dharmě rovnocenné.A proto:

DHARMA JE NAŠÍ POVINNOSTÍ POUŽÍVAT VŠECHNY DARY, KTERÉ JSME DOSTALI

DHARMA JAKO SPRÁVNÉ KONÁNÍ, SPRAVEDLNOST

Přestože máme svobodnou vůli, mělo by být naší povinností správně používat všechny dary, které jsme dostali. Dharma nám svou podstatou napomáha přijít na to co je správné a co ne. Z naší první definice je jednoduché vysledovat, že správně konat znamená KONAT DOBRO. K tomu máme skvělé nástroje a to intelekt, cit a v neposlední řadě naše svědomí.A proto tedy:

DHARMA JE NAŠÍ POVINNOSTÍ SPRÁVNĚ POUŽÍVAT VŠECHNY DARY, KTERÉ JSME DOSTALI

DHARMA JAKO SPOLEČENSKÁ ZVYKLOST

Je také naší Dharmou přizpůsobit se svému okolí v nesčetných situacích jejichž vyjmenování by dalo na tisíce a tisíce vět. Člověk by měl ctít zvyky ve společnosti, ale zároveň je zkoumat a neopakovat staré chyby. Vezměme kupříkladu zvyk Vánoc v našich krajích, při kterém se z oslav narození Krista stal "společenským zvykem" mnohdy vánoční shon.
Proto bychom se měli držet zvyklostí, ale také mít ostrý intelekt a odvahu držet se správné cesty i při nepřízni okolní situace.

Máme tedy určité způsoby jednání, mluvy atd., které se co kraj co národ liší a liší se také naší vlastní pozicí (jednou jsme dítětem, dospělím, zaměstnancem či vedoucím) a tím se vytváří výše zmíněná nekonečnost rozdílností. Abychom jednali podle Dharmy, máme zde jasně stanovené výchozí vyjádření o Konání které je prospěšné životu. A proto ve spleti společenských zvyklostí :

DHARMA JE BDĚLOSTÍ, ROZVAHOU I ODVAHOU

Dalším pojítkem k správnému jednání je poznání základních hodnot, které si jsou sami sobě, jedna druhé výchozím a určujícím prvkem.

DHARMA JAKO JEDNA Z PĚTI ZÁKLADNÍCH HODNOT

"Dharma má sídlo v srdci. Je ve vašem chování, myšlenkách, slovech a činech. Když jsou podněty pramenící ze srdce vyjádřeny slovy, je to satja, pravda. Uvést tato z čistoty pocházející slova do praxe je dharma, správné chování. Láska v činech je dharma. Láska ve slovech je pravda. Láska v myšlenkách je mír. Láska v porozumění je nenásilí. Uvědomte si, že Bůh je ve všech a uveďte nenásilí do praxe."
(ze slov Sáí Báby o pěti lidských hodnotách-Pravdě, Dharmě, Lásce, Míru a Nenásilí.)

Dharma je konání v Pravdě, v Lásce, v Míru a Nenásilí. Nedílnou definicí dharmy je budiž věta:

DHARMA JE PRAVDA, LÁSKA, MÍR A NENÁSILÍ

RÁMA JAKO PŘEDSTAVITEL PRAVDY A DHARMY

Šrí Ráma se považuje za symbol Pravdy a Dharmy. Příběh Rámájany, Rámova života, je plný příkladů jednání, která jsou založena na Dharmě. Například čin Rámy, jako syna Dašarathy, při kterém se neprotivil lstí zaranžovaného úkolu právě proto, aby svého otce nedostal do situace, nepříslušící Králi(Král musel dodržet své slovo).

   ramajan5.jpg, 57 kBJedna z královen si tehdy vyžádala od Dašarathy opomenutý slib splnění jakéhokoli přání. Královna žádala, aby Ráma, který měl být následující den korunován, odešel na čtrnáct let do vyhnanství a aby tak chystanou korunu předal svému bratrovi. Zdrcený král, který takový slib ani nebyl schopen vyslovit přihlížel, jak jeho syn bez jediné námitky ihned odchází následován svou ženou Sítou a bratrem Lakšmanou z království.

Bharata, Rámův bratr, který měl být novým králem, nijak za svým bratrem nezaostal v příkladu plnění dharmy.

paduka.jpg, 15 kB Když se vrátil do království a zvěděl co se stalo za jeho nepřítomnosti, ihned královskou korunu odmítl a pospíchal za Rámou, aby jej přiměl k návratu. Ráma se ale odmítl vrátit a Bharatovi svěřil kralování. Bharata nakonec přijal rozhodnutí Rámy, avšak na hlavě nesouce Rámovy sandály všem ukázal, kdo je skutečný král.

Takto podobné příběhy najdeme v mnohých dílech indické kultury.
A tak se dočteme jak Ardžuna, když vracel se z vítězného turnaje na kterém získal ruku princezny Kuntí, zvolal k Matce o své výhře a ta aniž by věděla koho Ardžuna vyhrál, řekla mu, aby se neopomenul rozdělit se svými bratry. A tak se stalo, že mělo pět bratří Pánduovců jednu společnou manželku.
Vidíme tak, že vyřčená slova a Dharma spolu úzce souvisí. A to nás přivádí k dalšímu vyjádření o dharmě.

DHARMA JE JEDNOTA MYŠLENEK, SLOV A ČINŮ

Činy Rámy a dalších hrdinů naší historie poukazují také na jednání, které vyplývá z odevzdání se Bohu, z přijetí jeho trvalé péče, z absolutní víry. Potom tak jako Ježíš nesl kříž, je dharmou nejvyšší, úplné odevzdání se. Poslední definicí Dharmy zde zmíněných je proto:

DHARMA JE ODEVZDÁNÍ SE BOHU

Ardžuna, hrdina Bhagavadgíty, se odevzává Krišnovi a přijímá svou roli ve společnosti. Po boku Pána stává se nesmrtelným. I jemu vděčíme za tzv. učebnici Dharmy-Bhagavadgítu.

Lepší svá dharma neskvělá
než cizí dobře konaná.
Lepší je smrt při dharmě své,
cizí je strachu nosičem
(kap3/35)
Proto ty stále bez lpění
konej činnost,jež konat máš,
neb Nejvyššího dojde ten,
kdo nelpí čin prováděje.
(kap3/19)Doporučuji shlédnout na stránkách České televize v pořadu Kosmopolis dokument Mikiho Kirschnera O DHARMĚ. Je možno jej shlédnout na internetu na tomto odkazu.
gajatri.net