99 JMEN ALLÁHA

1. ALLÁH
"Jediný"
2. AR-RAHMÁN
"Milosrdný"
3. AR-RAHÍM
"Slitovný"
4. AL-MALIK
"Král, Vládce"
5.AL-QUDDÚS
"Přesvatý"
6. AS-SALÁM
"Mír, Pokojný"
7. AL-MU´MIN
"Zaručuje bezpečí"
8. AL-MUHAJMIN
"Ochránce"
9. AL-AZÍZ
"Mocný, drahý, vzácný"
10. AL-DŽABBÁR
"Podmaňující, ten kdo vše zacelí"
11. AL-MUTAKABBIR
"Velmožný"
12. AL-CHÁLIQ
"Stvořitel"
13. AL-BÁRI´
"Tvůrce, léčitel"
14. AL-MUSAWWIR
"Tvarující, utvářející, zobrazující"
15. AL-GAFFÁR
"Vše odpouštějící"
16. AL-QAHHÁR
"Podmaňující"
17. AL-WAHHÁB
"Dárce"
18. AR-RAZZÁQ
"Skýtající obživu, zaopatřující"
19. AL-FATTÁH
"Otevírající"
20. AL-ALÍM
"Vševědoucí"
21. AL-QÁBID
"Zadržující"
22. AL-BÁSIT
"Rozprostírající"
23. AL-CHÁFID
"Ponižující"
24. AR-RÁFI
"Povyšující"
25. AL-MUIZZ
"Povznášející, dárce cti"
26. AL-MUDILL
"Pokořující"
27. AS-SAMÍ
"Slyšící"
28. AL-BASÍR
"Vidoucí"
29. AL-HAKAM
"Soudce"
30. AL-ADL
"Spravedlnost"
31. AL-LATÍF
"Bystrý, láskyplný, milý"
32. AL-CHABÍR
"Všeznající"
33. AL-HALÍM
"Shovívavý, mírný, soucitný"
34. AL-AZÍM
"Nesmírný, ohromný"
35. AL-GAFÚR
"Odpouštějící"
36. AŠ-ŠAKÚR
"Uznalý"
37. AL-ALÍ
"Vznešený"
38. AL-KABÍR
"Velký"
39. AL-HAFÍZ
"Uchovávající"
40. AL-MUQÍT
"Udržující"
41. AL-HASÍB
"Zúčtující"
42. AL-DŽALÍL
"Vznešený"
43. AL-KARÍM
"Laskavý, předobrý, štědrý"
44. AR-RAQÍB
"Hlídající, střežící"
45. AL-MUDŽÍB
"Splňující, vyslyšující"
46. AL-WÁSI
"Všezahrnující"
47. AL-HAKÍM
"Moudrý"
48. AL-WADÚD
"Milující"
49. AL-MADŽÍD
"Slavený"
50. AL-BÁIT
"Křísitel"
51. AŠ-ŠAHÍD
"Svědek"
52. AL-HAQQ
"Pravda"
53. AL-WAKÍL
"Důvěrník"
54. AL-QAWÍ
"Silný"
55. AL-MATÍN
"Pevný, stálý"
56. AL-WALÍ
"Patron"
57. AL-HAMÍD
"Chvályhodný"
58. AL-MUHSÍ
"Sčítající (vše do knihy osudů)"
59. AL-MUBDI
"Původce"
60. AL-MUÍD
"Obnovující"
61. AL-MUHJÍ
"Oživující"
62. AL-MUMÍT
"Usmrcující"
63. AL-HAJJ
"Živý"
64. AL-QAJJÚM
"Sebou samým trvající"
65. AL-WÁDŽID
"Všezískající"
66. AL-MÁDŽID
"Slávyplný"
67. AL-WÁHID, AL-´AHAD
"Jedinečný, Jeden"
68. AS-SAMAD
"Věčný"
69. AL-QÁDIR
"Všemocný"
70. AL-MUQTADIR
"Mající nejvyšší moc"
71. AL-MUQADDIM
"Urychlující"
72. AL-MU´ACHCHIR
"Odkládající"
73. AL-´AWWAL
"První"
74. AL-´ÁCHIR
"Poslední"
75. AZ-ZÁHIR
"Zjevný"
76. AL-BÁTIN
"Skrytý"
77. AL-WÁLÍ
"Vládce"
78. AL-MUTAÁLÍ
"Povznesený"
79. AL-BARR
"Dobrodinec"
80. AT-TAWWÁB
"Blahosklonný"
81. AL-MUNTAQIM
"Mstitel"
82. AL-AFÚW
"Promíjející"
83. AR-RA´ÚF
"Shovívavý, dobrotivý"
84. MÁLIK AL-MULK
"Suveréní"
85. DÚ ´L-DŽALÁL WA ´L-´IKRÁM
"Velkorysý"
86. AL-MUQSIT
"Nestranný"
87. AL-DŽÁMI
"Shromažďovatel"
88. AL-GANÍ
"Nezávislý, sobě dostačující"
89. AL-MUGNÍ
"Obohacující"
90. AL-MÁNI
"Ušetřující"
91. AD-DÁRR
"Rozrušující"
92. AN-NÁFI
"Prospívající"
93. AN-NÚR
"Světlopřinášející"
94. AL-HÁDÍ
"Průvodce"
95. AL-BADÍ
"Prapůvodce"
96. AL-BÁQÍ
"Věčný"
97. AL-WÁRIT
"Dědic"
98. AR-RAŠÍD
"Neomylný"
99. AS-SABÚR
"Trpělivý"

gajatri.net