22.strana Jada

*RDH KRINA KARNA LOLA
*RDH RDH RDH JAM
*ITA RA JADA KE BL
*DAJA RDH DAJA RDH
*RDH RDH RDH GOVINDA BLO
*RDHIKA DVAN
*GOVINDA KRINA DEJ
*MDHAVA MURAHARA MURALI GOPLA
*GOVINDA GOVINDA GAIJR
*RDH RDH GOVINDA
*BHADA BHAKATA VATSALA

gajatri.net