BUDDHA

BUDDHAM ŠARANAM..
GATE GATE PARAGATE
NAMÓ NAMÓ.. AMITÁBHAJA
OM AH HUM PEMDZA GURU
OM MANI PADME HUM
OM NAMO AMITÁBHAJA
OM NAMO AMITÁBHAJA BUDDHAJA
OM TARE TUTARE..
TEJATA OM BEKANDZE

gajatri.net