BUDDHA

BUDDHAM ŠARANAM..
GATE GATE PARAGATE
NAMÓ NAMÓ.. AMITÁBHAJA
OM AH HUM PEMDZA GURU
OM MANI PADME HUM
OM NAMO AMITÁBHAJA
OM TARE TUTARE..
TEJATA OM BEKANDZE

gajatri.net