gajatri.net

MODLITBY   Zpívané i mluvené

Loka Samastha Sukhino Bhavantu - Šťastné ať jsou všechny světů bytosti

Ranní modlitba
  Ó Pane, zrodil jsem se z lůna spánku. Jsem rozhodnut vykonávat všechny úkoly tohoto dne jako oběti Tobě, se zrakem své mysli soustředěným neustále na Tebe. Učiň má slova, myšlenky a činy svatými a čistými. Ať nikomu nezpůsobím bolest. Ať nikdo nezpůsobí bolest mě. Veď mě dnes a provázej.

Večerní modlitba
  Ó Pane, úkoly tohoto dne, které jsem Ti dnes ráno odevzdával, jsou dokončeny. Ze Tvé vůle jsem mluvil, myslel a jednal. A tak ke Tvým nohám odevzdávám všechny své myšlenky, slova a činy. Můj úkol je vykonán. Přijmi mne Pane, vracím se k Tobě.

Om Šánti Šánti Šántihi - Mír, mír, mír (myšlence, slovu, činu ; tělu, mysli, duchu)

Otčenáš
  Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno jméno Tvé, přijď království Tvé, ať se Tvá vůle naplní na Zemi, jako je tomu na nebesích, chléb náš dej nám každý den, odpusť nám naše chyby, abychom i my odpustili chyby ostatním, neuveď nás do pokušení, ale odveď nás od zlého, protože Tvé je království a moc a sláva na věky, Amen (Tak se staň)

Asato má sat gamaja - Veď mě od nepravdy k pravdě
Tamaso má džjótir gamaja - Veď mě od temnoty ke světlu
Mritjór má amritam gamaja - Veď mě od smrti k věčnému životu
písnička

Modlitba Svatého Františka
  
Pane učiň mne nástrojem Tvého pokoje (písnička)
- abych miloval, kde se nenávidí
- abych odpustil, kde se uráží
- abych spojoval kde je spor
- abych říkal pravdu kde je omyl
- abych přinášel víru, kde je zoufalství
- abych vzbuzoval naději, kde mučí pochybnost
- abych zažíhal světlo, kde vládne tma
- abych přinášel radost, kde bydlí zármutek.

Pane dej ať se snažím
ne abych byl utěšován, ale abych potěšil, ne abych byl pochopen, ale abych chápal, ne abych byl milován, ale abych miloval

Neboť kdo se obětuje, dostává
kdo zapomíná na sebe, nachází, kdo odpouští, tomu je odpuštěno, a kdo umírá, ten vstane k věčnému životu

 

www.gajatri.net