gajatri.net

MANTRY   Písně odpoutanosti

MANTRY

nataraj2.jpg, 12kB

Slovo mantra znamená to, co ochraňuje (tra) mysl (manas). Když vezmeme v potaz tento rozbor slova, osvobodíme se tak od některých striktních specifikací, které určují co mantra je a co není. Původní mantry pocházejí z véd a starodávných indických spisů. Takové mantry se dříve předávaly pouze ústně a s důležitostí přesné intonace, výslovnosti a melodie. Starověcí ršijové(mudrci) tyto mantry slyšeli svým vnitřním sluchem a zanechali tak, zde tyto drahocené klenoty.

  Protože jsou mantry v sanskrtu, jazyku, který zvukově (vibračně) ladí se skutečným prvkem, má se zato, že nesprávně interpretovaná mantra neplní svůj význam. Dnes by se však asi nenašlo mnoho těch, kdož umí naprosto správně recitovat tyto starodávné mantry. I samotná Indie je příznačná svou rozmanitostí v jejich interpretaci, tak i v mnohabarevnosti duchovních příběhů a jejich symbolik. Oproti tomu žijí právě v Indii a nejen tam, mnozí duchovní učitelé, kteří na toto téma mají společnou odpověď: že vše záleží na člověku, na jeho pocitech, jeho myšlenkách, jeho naladění se. Pakliže člověk s oddaností v srdci zpívá k Bohu, On jej zajisté uslyší. I to je důvod, proč dnes můžeme slyšet mnoho různých interpretací manter. Tak i na našich zpíváních, máme hned několik manter, pocházejících z vlastní dílny.

JAK MANTRY PŮSOBÍ

bhajany2.jpg, 11kB

Pokud se vrátíme k výše uvedenému rozboru slova mantra, zajisté vás napadne, jak může takové slovo ochraňovat naši mysl. Především proto, že slovo je zvuk a zvuk je vibrace a energie. Opakování, které tuto energii zesiluje, je neméně důležité. Nevěříte ? Pak si uvědomte, jak na Vás působí třeba reklama v televizi. Možná si nikdy nekoupíte reklamovaný produkt, avšak znáte jej a dokonce si i po dlouhé době vzpomenete na reklamní slogan, a vybavíte si celou scenérii se všemi pocity jaké jste přitom měli. Vaše podvědomí si takové pocity dobře pamatuje. Slovo tedy svoji sílu má. Nelze tedy za mantru považovat jakákoliv slova, neb riskujete že budete opakovaně-re klamáni-klama. Mantra naopak klam rozpouští. Tím spíše, čím více budou její slova vyplývat ze základních duchovních hodnot jako jsou Pravda, Dobro či Nenásilí. Samozřejmě lze zpívat, recitovat a odříkávat mantru i v rodném jazyce, tak jako třeba mantru Já jsem láska, láska jsem já. Opakováním takové mantry, rozjímáním a meditací nad jejím významem, a necháním se prolnout jí, vás potom taková mantra opravdu ochraňuje a přináší mír a recitované vlastnosti. Už věříte? Věřte! neboť kde je víra tam je láska, kde je láska tam je mír, kde je mír tam je pravda a kde je pravda tam je Bůh.

JAK UŽÍVÁME MANTRY MY

namaste5.jpg, 18kB

Na našich zpíváních rozlišujeme mantry a bhadžany dle způsobu, jak je zpíváme. Mantrou tak rozumíme texty, které zpíváme všichni spolu a které se opakují stále dokola. Bhadžany jsou potom ty písně, kde jeden předzpívá text a po něm se opakuje.
  Ve zpěvníku máme i texty védských manter mezi nimiž je tou hlavní Gájatrí mantra, nebo také Mahámritjumdžaja mantra. Také tam jsou i delší texty jako třeba Ganánam Tva Ganapati nebo Om Tat Brahma, které jsme prozatím pro svou náročnost v čajovnách nezpívali. O to více se zpívají mantry jednoduché jako třeba Om namah Šivája, Om Namo Narájenája, nebo Om Sáí Rám. Mezi "jinými" mantrami vynikají ty české jako například Otvírám své srdce Tobě můj Bože milovaný nebo S každým nádechem Boží lásku přijímám.

INSPIRACE


Sáí Bábá v jedné promluvě vypráví o Krišnovi a zazpívá píseň Čita Čóra Jašóda Ké Bál.....
Po té promlouvá:

"Píseň takto krásně zazpívaná s citem (bhávou), melodií (rágou) a rytmem (tálou) se bude každému líbit. Velcí svatí zpěváci jako Tjágarádža konali sladké obětování formou kírtanů zalitých bhávou, rágou a tálou a získali Jeho milost. V oddaných písních je tolik sladkosti. Takovým oddaným zpíváním jistě může být získána boží milost. Planými řečmi ji získat nemůžete. Pouze prostřednictvím zbožného zpívání prodchnutého bhávou, rágou a tálou může být božství dosaženo. Bůh bude takovým sankírtanem pohnut.

Účinnost oddaného zpěvu velebí i védy. Ale ani recitováním véd nemůže být Bůh dosažen. Několik hymnů velebících Boha je v Rgvédě, Jadžurvédě, Sámavédě a Atharvanavédě. Dokonce ani jednotlivým individuálním zpěvem těchto hymnů nemůže být obdržen boží daršan. Nicméně když jsou tyto hymny zhudebněny a zpívány s oddaností, můžete zažívat boží lásku. Proto je Bůh veleben jako gánalóla a gánaprija (potěšený zbožným zpěvem). Modlete se tedy k Bohu oddaným zpíváním. ommanipadmehum.jpg, 28kB

Milost boží lze získat snadno. Někteří lidé mohou mít pochybnosti: „Neumíme dobře zpívat, musíme se to naučit. Jak můžeme Boha potěšit?“ Nedělejte si starosti. Možná nemáte hudební znalosti nebo sladký hlas. Na tom nezáleží. Zpívejte slávu boží s intenzivní láskou, v nějakém nápěvu, který znáte. To stačí, abyste pohnuli srdcem Boha.

Co je hudba? Není třeba vyvíjet zvláštní úsilí, abychom se hudbě naučili. Jednoduchá píseň s intenzivní láskou a touhou pohne Bohem. Recitujete například báseň: „Ó Rámo! Prosím, ochraňuj mne.“ (Ráma! Nannu kápádu!) V básni nebude sladkost. Je to jednoduché a doslovné vyjádření vašich pocitů. Podobně když se dovoláváte Boha slovy: „Ráma! Nannu kápádu!“, stane se z toho prázdné opakování slov. Když je stejný pocit vyjádřen v písni s krásnou melodií „Ráma... Nannu kápadu...“, bude tak sladký a milý Bohu. V hudbě je tolik sladkosti. Proto chcete-li dosáhnout Boha, musíte to udělat jedině zbožným zpíváním.

Nemusíte být zklamaní, pokud jste se hudbě neučili. Nač zklamání? Když se příliš upínáte (appointment), budete zklamáni (disappointment). Proto se na samém počátku na nedostatky neupínejte. Zpívejte slávu boží svým vlastním způsobem. To je nejsnazší cesta k dosažení Boha. Božská blaženost, z níž se radovaly gópiky v avatáru Kršnovi ve dváparajuze, je nepřekonatelná. Proto pamatujte na tuto boží blaženost a snažte se potěšit Boha svou láskou a oddaností."
.....
"Můžete zpívat jakékoliv množství bhadžanů a písní, ale pouze když budou zality intenzivní láskou, oddaností, sladkostí a jemným citem (bhávou), budete z nich čerpat nesmírné štěstí a radost."
(U příležitosti svátku Kršnáštamí, v Prašánti Nilajam dne 6. září 2004)

 

www.gajatri.net